Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w LesznieBIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został utworzony mocą ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o samorządzie pielęgniarek i położnych. Ustawa o samorządzie nadaje izbom pielęgniarek i położnych osobowość prawną. Członkostwo w samorządzie jest obligatoryjne a działalność opiera się wyłącznie na ustawie.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Lesznie swym zasięgiem obejmuje teren byłego województwa leszczyńskiego, czyli Leszno, Kościan, Rawicz, Wolsztyn, Gostyń.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych zarejestrowanych jest ok. 2400 pielęgniarek i położnych z czego większość jest czynnych zawodowo.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.


Zakres informacji dla polskiej pielęgniarki, położnej zamierzającej wykonywać zawód na obszarze państw członkowskich Unii EuropejskiejI. Uznanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarki, położnej w Unii Europejskiej

Wyciąg z Traktatu Akcesyjnego podpisanego w dniu 16 kwietnia 2003 roku.

PIELĘGNIARKI

Artykuł 4b Dyrektywy Rady 77/452/EWG z dnia 27 czerwca 1977 r. dotyczącej wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, łącznie ze środkami mającymi na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług – dodany pkt. 2 lit. b Traktatu Akcesyjnego.

„Artykuł 4b - w odniesieniu do polskich kwalifikacji pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, będą stosowane przepisy dotyczące praw nabytych.

W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną zostały wydane lub których kształcenie zaczęło się w Polsce przed dniem przystąpienia i które nie spełniają minimalnych wymogów szkolenia określonych w artykule 1 Dyrektywy Rady 77/453/EWG, Państwa Członkowskie uznają następujące dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie pielęgniarskiej opieki ogólnej jako wystarczające dowody, jeśli będzie do nich załączone zaświadczenie stwierdzające, że ci obywatele Państw Członkowskich rzeczywiście i zgodnie z prawem prowadzili działalność pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę w Polsce w niżej wymienionych okresach:

- dyplom licencjata pielęgniarstwa – co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia,

- dyplom pielęgniarstwa (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej) z wykształceniem pomaturalnym uzyskanym w zawodowej szkole medycznej – co najmniej pięć kolejnych lat w ciągu siedmiu lat przed dniem wydania zaświadczenia.

Wymieniona działalność musiała obejmować pełną odpowiedzialność za planowanie, organizację i opiekę pielęgniarską nad pacjentem.”POŁOŻNE

Artykuł 5b Dyrektywy Rady 80/154/EWG z dnia 21 stycznia 1980 r. dotyczącej wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie położnictwa i zawierającej środki mające na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 033 z 11.02.1980, z późn. zm.) - dodany pkt. 5 lit. b Traktatu Akcesyjnego.

„Artykuł 5b - w odniesieniu do polskich kwalifikacji położnych będą stosowane następujące przepisy dotyczące praw nabytych.

W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje położnej zostały wydane lub których szkolenie zaczęło się w Polsce przed dniem przystąpienia i które nie spełniają minimalnych wymogów szkolenia określonych w artykule 1 Dyrektywy Rady 80/155/EWG, Państwa Członkowskie uznają następujące dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie położnictwa jako wystarczające dowody, jeśli będą do nich załączone zaświadczenia stwierdzające, że ci obywatele Państw Członkowskich rzeczywiście i zgodnie z prawem prowadzili działalność położnej w Polsce w niżej wymienionych okresach:

- dyplom licencjata położnictwa - co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia,

- dyplom położnej z wykształceniem pomaturalnym uzyskanym w zawodowej szkole medycznej – co najmniej pięć kolejnych lat w ciągu siedmiu lat przed dniem wydania zaświadczenia.”


Zgodnie z postanowieniami Traktatu Akcesyjnego kwalifikacje polskich pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia magisterskie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie będą od 1 maja 2004r. uznawane automatycznie w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Należy jednak zauważyć, iż w Traktacie Akcesyjnym pominięto wśród polskich instytucji przyznających tytuł magistra pielęgniarstwa, magistra położnictwa - akademie medyczne. W wyniku licznych rozmów prowadzonych z Komisją Europejską strona polska podczas konsultacji technicznych w dniu 5 lutego 2004r. przekazała pełną listę instytucji, które uprawnione są w Polsce do wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo odpowiednio z tytułem „magister pielęgniarstwa” oraz „magister położnictwa”. Ponadto, z powodu różnic występujących w nazewnictwie polskich instytucji szkolnictwa wyższego prowadzących kształcenie w zawodzie pielęgniarki i zawodzie położnej strona polska zaproponowała jedną nazwę dla wszystkich wskazanych wyżej instytucji – „higher educational institution recognised by competent authority”. Postanowienia te zostaną notyfikowane wszystkim państwom członkowskim Unii Europejskiej, a następnie transponowane do odpowiednich dyrektyw.


II. Procedura wydawania dla pielęgniarki, położnej zaświadczeń wymaganych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Pielęgniarka, położna zamierzająca wykonywać zawód pielęgniarki, zawód położnej na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej winna złożyć w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej.Zgodnie z art. 11 h ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r., Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) Okręgowa izba pielęgniarek i położnych, na wniosek pielęgniarki lub położnej będącej członkiem tej izby, wydaje:


1. zaświadczenie stwierdzające, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej,
2. zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej,
3. inne zaświadczenia wymagane przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.


III. Wniosek i rodzaje zaświadczeń dla pielęgniarek i położnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zamierzających wykonywać zawód na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej


- Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej – załącznik nr 6,

- Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki, dla magistra pielęgniarstwa - załącznik nr 7

- Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki, dla licencjata pielęgniarstwa - załącznik nr 7A,

- Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarki dyplomowanej - załącznik nr 7B,

- Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu położnej, dla magistra położnictwa - załącznik nr 8,

- Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu położnej, dla licencjata położnictwa - załącznik nr 8A,

- Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu położnej, - załącznik nr 8B,

- Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej magistra pielęgniarstwa – załącznik nr 9,

- Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej licencjata pielęgniarstwa - załącznik nr 9A,

- Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej pielęgniarki / pielęgniarki dyplomowanej - załącznik nr 9B,

- Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej magistra położnictwa – załącznik nr 10,

- Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej licencjata położnictwa - załącznik nr 10A,

- Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej położnej - załącznik nr 10B


Plik do pobrania: zalacznik_nr_10b.doc
Plik do pobrania: zalacznik_nr_10_a.doc
Plik do pobrania: zalacznik_nr_10.doc
Plik do pobrania: zalacznik_nr_9b.doc
Plik do pobrania: zalacznik_nr_9a.doc
Plik do pobrania: zalacznik_nr_9.doc
Plik do pobrania: zalacznik_nr_8b.doc
Plik do pobrania: zalacznik_nr_8a.doc
Plik do pobrania: zalacznik_nr_8.doc
Plik do pobrania: zalacznik_nr_7b.doc
Plik do pobrania: zalacznik_nr_7a.doc
Plik do pobrania: zalacznik_nr_7.doc
Plik do pobrania: zalacznik_nr_6.doc


Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w Lesznie