Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w LesznieBIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został utworzony mocą ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o samorządzie pielęgniarek i położnych. Ustawa o samorządzie nadaje izbom pielęgniarek i położnych osobowość prawną. Członkostwo w samorządzie jest obligatoryjne a działalność opiera się wyłącznie na ustawie.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Lesznie swym zasięgiem obejmuje teren byłego województwa leszczyńskiego, czyli Leszno, Kościan, Rawicz, Wolsztyn, Gostyń.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych zarejestrowanych jest ok. 2400 pielęgniarek i położnych z czego większość jest czynnych zawodowo.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.


Informacje dla pielęgniarki, położnej spoza obszaru państw Unii Europejskiej (cudzoziemcy), zamierzających wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.1. Procedura przyznania przez okręgową radę pielęgniarek i położnych prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 5 lipca o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) okręgowa rada pielęgniarek i położnych może przyznać, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 4, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej na stałe lub na czas określony, cudzoziemcowi, który:

- posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej,
- włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej,
- przedstawi zaświadczenie o wykonywaniu zawodu pielęgniarki, zawodu położnej na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym dotychczas wykonywał zawód,
- przedstawi zaświadczenie odpowiedniego organu państwa, którego jest obywatelem, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
- spełnia warunki, o których mowa w art. 11. ust. 2, pkt 2, 4 i 5:
- posiada dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej lub odpowiednio polskiej szkoły położnych bądź uznany w innym państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny, zgodnie z odrębnymi przepisami,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu,
- odbył 12-miesięczny staż podyplomowy w zakładzie opieki zdrowotnej.

Pielęgniarka, położna zamierzająca wykonywać zawód pielęgniarki, zawód położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej winna złożyć w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej i wpis do rejestru pielęgniarek, rejestru położnych.

2. Wzór wniosków dla pielęgniarki, położnej obywatela kraju innego niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zamierzającego wykonywać zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

WNIOSEK A. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpis do rejestru pielęgniarek – wzór - załącznik nr 11.

WNIOSEK B. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu położnej i wpis do rejestru położnych – wzór – załącznik nr 12.


Plik do pobrania: wniosek_b_-_zalacznik_nr_12.doc
Plik do pobrania: wniosek_a_-_zalacznik_nr_11.doc


Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w Lesznie