Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w LesznieBIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został utworzony mocą ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o samorządzie pielęgniarek i położnych. Ustawa o samorządzie nadaje izbom pielęgniarek i położnych osobowość prawną. Członkostwo w samorządzie jest obligatoryjne a działalność opiera się wyłącznie na ustawie.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Lesznie swym zasięgiem obejmuje teren byłego województwa leszczyńskiego, czyli Leszno, Kościan, Rawicz, Wolsztyn, Gostyń.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych zarejestrowanych jest ok. 2400 pielęgniarek i położnych z czego większość jest czynnych zawodowo.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.


OPINIA

Konsultanta Krajowego w sprawie szczepień ochronnych wykonywanych przez położne

Kwestię uprawnień położnych do wykonywania szczepień ochronnych, należy rozpatrywać z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych, w tym:
1. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych,
4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.
Ad.1 Zasady wykonywania zawodu położnej i zakres uprawnień uregulowane zostały w przepisach ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Art.5 ust.1 ww. ustawy określa na czym polega wykonywanie zawodu położnej. Wskazane świadczenia odnoszą się do określonej grupy świadczeniobiorców usług położnej, w tym do kobiety w okresie przedkoncepcyjnym, ciężarnej, rodzącej, położnicy, noworodka, kobiety w każdym okresie życia. Pośród nich nie ma wymienionych świadczeń kierowanych do niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym.
Ad.2. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń wskazuje w art.17 ust.6 osoby, które upoważnione są do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych, są nimi lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, posiadające kwalifikacje określone na podstawie art.10 pkt 3 i zobowiązuje Ministra Zdrowia do ustalenia kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne. Osoby te przeprowadzają obowiązkowe szczepienia ochronne, jeżeli odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych. Niezależnie od powyższego osoby wymienione w rozporządzeniu nie posiadające kwalifikacji ale posiadające 2,5 letnią praktykę w zakresie szczepień ochronnych mogą je wykonywać do grudnia 2015 r.
Ad.3 Rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych uwzględnia położną jako jedną z osób mogących przeprowadzić szczepienia ochronne, jeżeli ukończyła kurs w zakresie szczepień lub uzyskała specjalizację, jednak nie uściśla zakresu szczepień wykonywanych przez położną.
Ad.4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. wskazuje w § 6 ust.1 pkt 1 lit.j uprawnienia położnej do samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, obejmujących m.in. wykonywanie szczepień ochronnych w ramach programu szczepień ochronnych u noworodków, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego.
Pomimo niesprecyzowania w ww.przepisach (pkt 2 i 3 niniejszej opinii), rodzaju szczepień realizowanych przez położne, to jednak z ustawy o zawodach wynika, że nie posiada ona kompetencji do realizacji tych świadczeń wobec niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osób dorosłych. Mając na uwadze powyższe, należy zwrócić dodatkowo uwagę na to, iż nawet ukończenie kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne, program dla pielęgniarek (położna nie miała prawa być zakwalifikowana do tego kursu), nie daje położnej upoważnień do wykonywania tych świadczeń w świetle zapisów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
Leokadia Jędrzejewska
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa
ginekologicznego i położniczego
Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w Lesznie