Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w LesznieBIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został utworzony mocą ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o samorządzie pielęgniarek i położnych. Ustawa o samorządzie nadaje izbom pielęgniarek i położnych osobowość prawną. Członkostwo w samorządzie jest obligatoryjne a działalność opiera się wyłącznie na ustawie.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Lesznie swym zasięgiem obejmuje teren byłego województwa leszczyńskiego, czyli Leszno, Kościan, Rawicz, Wolsztyn, Gostyń.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych zarejestrowanych jest ok. 2400 pielęgniarek i położnych z czego większość jest czynnych zawodowo.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.


Praktyki pielęgniarskie/położnicze

Informacje dotyczące składania wniosków o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących działalność leczniczą

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29.09.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreślenia z rejestru (Dz.U. Nr 221, poz.1319 ze zm.)od dnia 01.04.2013 r. wnioski o wpis/zmianę lub skreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą powinny być składane wyłącznie w formie elektronicznej.
§ 14. Wniosek, o którym mowa w  § 10 składa się w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450, z późn.zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz.565, z późn.zm.).

Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jest obowiązana spełnić warunki:
- posiadać prawo wykonywania zawodu,
- nie może być zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w      wykonywaniu okireślonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach  pielęgniarki i połoznej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
- nie może być pozbawiona możlwiości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem  ośrodka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu  zastosowanym środkiem zapobiegawczym,
-  nie moze mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w    okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis,
- uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania prakty

PROCEDURA POSTĘPOWANIA
- Aby wypełnić wniosek elektroniczny należy się zarejestrować na stronie www.rpwld.csioz.gov.pl - w sekcji Praktyki pielęgniarek i położnych wybieramy zakładkę Aplikacja dla Praktyk Zawodowych
- Na stronie logowania zostanie wyświetlony formularz rejestracyjny. Należy go poprawnie wypełnić.
- Następny krok to aktywacja konta. Logujemy się do swojej poczty i otwieramy e-maila, a następnie klikamy w link aktywacyjny. Jeśli nie dokonano aktywacji konta (nie otrzymaliśmy stosownego komunikatu) należy skopiować cały link i wkleić go do przeglądarki.
- Logujemy się do aplikacji przy użyciu loginu i hasła.
Wypełniony wniosek powinien być potwierdzony podpisem elektronicznym - podpis otrzymujemy za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) www.epuap.gov.pl, gdzie wypełniamy wniosek o założenie profilu zaufanego, wysyłamy elektronicznie i po 14 dniach w tzw. punktach potwierdzeń zostaje nam udostępniony i potwierdzony podpis elektroniczny.
W systemie ePUAP istnieją dwie możliwości uzyskania profilu zaufanego
- potwierdzenie tożsamości w punkcie potwierdzenia profilu zaufanego - dostępna dla każdego.
- samozaufanie - mogą korzystać osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym.

Pielęgniarska, położna wykonująca praktykę jest obowiązana spełnić warunki:
- posiadać prawo wykonywania zawodu
- nie może być zawieszona albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodych oraz pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem
- nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.

Załączniki do wniosku:
- wpis do Centralnej Ewidnecji działalności gospodarczej
- dowód wpłaty za wpis.

Oplata za wpis wynosi w 2023 r. 134 złote.


Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w Lesznie