Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w LesznieBIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został utworzony mocą ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o samorządzie pielęgniarek i położnych. Ustawa o samorządzie nadaje izbom pielęgniarek i położnych osobowość prawną. Członkostwo w samorządzie jest obligatoryjne a działalność opiera się wyłącznie na ustawie.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Lesznie swym zasięgiem obejmuje teren byłego województwa leszczyńskiego, czyli Leszno, Kościan, Rawicz, Wolsztyn, Gostyń.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych zarejestrowanych jest ok. 2400 pielęgniarek i położnych z czego większość jest czynnych zawodowo.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.


Uchwała nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20.01.2016 r

w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału (tekst jednolity)

Na podstawie art.20 pkt.11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41 poz. 178 z późn.zm. ) uchwala się, co następuje:


& 1.1. Składki opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych, z zastrzeżeniem & 4. 
2. Składka członkowska uiszczana jest na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której członkiem jest dana pielęgniarka/połozna. 

& 2 .1. Określa się miesięczną składkę członkowska w wysokości:
1) 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę lub na podstawie stosunku służbowego, 
2) przepis pkt 1 ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;
3) 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębioorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej - indywidulnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt. 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych. 
2. W przypadku uzyskania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa  w ust. 1 składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła, tego z którego jest najwyższa.
& 3. Składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
& 4.  Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne:
1)  bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy)
2) które zaprzestały wykonywania zawodu i złozyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie, której są członkiem,
3) wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
4) przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzynskim, wychowawczych lub rodzicielskim,
5) pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu,
6) będące studentami studików stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,
7) pobierające zasiłek chorobowy z ZUS - bez stosunku pracy,
8) niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.
& 5. 1. Okręgowe izby pielęgniarek i położnych przekazują na rzecz Naczlnej Izby Pielęgniarek i Połoznych 4% sumy uzyskanych w danym miesiącu składek członkowskich do ostatniego dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc. 
2. Załącznikiem do przelewu powinna być nota księgowa stwierdzająca kwotę odpisu na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
& 6. Niejuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgową izbę, której członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art.92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz.1038 ze zm.).
& 7. Traci moc Uchwała Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.
& 8 . Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016r.


Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w Lesznie