Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w LesznieBIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został utworzony mocą ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o samorządzie pielęgniarek i położnych. Ustawa o samorządzie nadaje izbom pielęgniarek i położnych osobowość prawną. Członkostwo w samorządzie jest obligatoryjne a działalność opiera się wyłącznie na ustawie.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Lesznie swym zasięgiem obejmuje teren byłego województwa leszczyńskiego, czyli Leszno, Kościan, Rawicz, Wolsztyn, Gostyń.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych zarejestrowanych jest ok. 2400 pielęgniarek i położnych z czego większość jest czynnych zawodowo.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.


Opinia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego

W sprawie zwiększających się wydatków ponoszonych przez praktyki pielęgniarskie na zakupy leków do stosowania dla uczniów w środowisku nauczania i wychowania

Zadania pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania powinny mieścić się w obszarze profilaktycznej opieki zdrowotnej zgodnie z § 7 Rozporządzeniem MZ z 22 XII 2004r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

W w/w obszarze nie mieści się leczenie dzieci, a tylko udzielenie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć. Dziecko chore powinno być pracz pielęgniarkę skierowane do lekarza rodzinnego po uprzednim zawiadomieniu Rodziców i wychowawcy klasy bądź Dyrektora.

Nadużywanie podawania uczniom leków przeciwbólowych nie jest wskazane, z powodu chociażby podłoża psychosomatycznego, bądź też niewłaściwego odżywiania (braku kanapek, brak śniadania itp.). Zwracam ponadto uwagę na zał. nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.11.2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zalecenia lekarskiego, który to określa wykaz leków do których podania bez zalecenia upoważniona jest pielęgniarka.

Dyrekcja szkoły powinna zapewnić uczniom na terenie szkoły możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przed lekarskiej wraz z jego wyposażeniem jak również apteczkę. Pielęgniarka nie może jednak podawać uczniom leków, które nie są ujęte w/w Rozporządzeniu, a opisane w Pani Przewodniczącej piśmie naciski dyrektorów szkól i nauczycieli na pielęgniarkę są nieuprawnione i bezprawnie, Pielęgniarka środowiska, nauczania i wychowania uprawniona jest do realizacji takich świadczeń, na które zezwala prawo. Każdy fakt podania dziecku w szkole leku powinien być udokumentowany, a także o powyższym fakcie powinni być powiadomieni Rodzice. W zeszycie porad ambulatoryjnych nalęży odnotować któż z rodziców został powiadomiony.

Pragnę zwrócić uwagę na kwestię edukacji zdrowotnej również nauczycieli grona pedagogicznego. Pielęgniarka jest uprawniona do tego typu działań. Może również zaprosić specjalistę, który omowi negatywne skutki powszechnego stosowania leków przeciwbólowych w szkole.
dr n.med. Krystyna Piskorz-Ogórek
Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w Lesznie