Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w LesznieBIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został utworzony mocą ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o samorządzie pielęgniarek i położnych. Ustawa o samorządzie nadaje izbom pielęgniarek i położnych osobowość prawną. Członkostwo w samorządzie jest obligatoryjne a działalność opiera się wyłącznie na ustawie.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Lesznie swym zasięgiem obejmuje teren byłego województwa leszczyńskiego, czyli Leszno, Kościan, Rawicz, Wolsztyn, Gostyń.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych zarejestrowanych jest ok. 2400 pielęgniarek i położnych z czego większość jest czynnych zawodowo.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.


Opinia prawna w sprawie zezwolenia na wykonywanie indywidualnej bądź grupowej praktyki w zoz-ach

Zgodnie z ustawą z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. nr 41 póz. 178 ze zmianami) art. 25 ust. 6 i art. 25a ust. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach ze zmianami) dopuszczalne jest wykonywanie zawodu w ramach umów cywilnoprawnych na podstawie zezwolenia na praktykę indywidualną specjalistyczną i grupową wyłącznie w jednostkach nie będących zakładami opieki zdrowotnej.

Wydanie zezwolenia na praktykę w ZOZ-ie jest naruszeniem prawa. Podkreślenia wymaga także fakt, że pielęgniarka i położna, podejmująca się wykonywania zawodu w ramach umowy cywilno-prawnej, zawartej z ZOZ, wykonuje dotychczasowe czynności w godzinach i zakresie ustalonym dla pracownika, ale bez uprawnień wynikających z Kodeksu Pracy odnośnie zapłaty za godziny nadliczbowe i urlopy oraz świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Brak także gwarancji uzyskania wynagrodzenia i innych świadczeń w przypadku utraty pracy przy likwidacji ZOZ-u lub stanowiska pracy w ZOZ. Łamane są prawa pracownika określone Kodeksem Pracy i aktami wykonawczymi do Kodeksu.

Jeżeli w okręgach występują przypadki zmuszania pracowników do rozwiązywania umów o pracę, informacje o tych przypadkach powinny być na bieżąco kierowane do właściwychokręgowych inspektorów pracy. Ponadto, powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy zawierają rozwiązania prawne, wskazujące na niedopuszczalność stosowania umowy cywilno-prawnej w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę. Zgodnie z art. 22 Kodeksu Pracy odpłatne wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem jest świadczeniem pracy na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Z mocy art. 281 Kodeksu Pracy pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika, jeżeli zawiera umowę cywilno-prawną w warunkach, w których zgodnie z powołanym wyżej przepisem Kodeksu Pracy, powinna być zawarta umowa o pracę. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnieni do występowania na drogę sądową z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy w przypadkach, w których osoba fizyczna wykonuje pracę na rzecz pracodawcy na podstawie umowy cywilno-prawnej, w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. Takie powództwa mogą być wytaczane zarówno w imieniu zainteresowanego, jak i z urzędu. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, wykonywanie pracy przez osobę fizyczną w oparciu o umowę cywilno-prawną w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy lub znacznie do nich zbliżonych jest możliwe lecz jedynie na podstawie wyraźnego przepisu ustawowego, mającego charakter szczególnej regulacji wobec powszechnie obowiązujących norma prawa pracy. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej takiej regulacji szczególnej nie przewiduje, a wręcz przeciwnie - zakazuje wykonywania praktyki indywidualnej (grupowej) w ZOZach niezależnie, czy są to zakłady niepubliczne, czy samodzielne publiczne.

(-) Radca Prawny - Grażyna Filipowska - Kejna
Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w Lesznie