Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w LesznieBIP Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został utworzony mocą ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o samorządzie pielęgniarek i położnych. Ustawa o samorządzie nadaje izbom pielęgniarek i położnych osobowość prawną. Członkostwo w samorządzie jest obligatoryjne a działalność opiera się wyłącznie na ustawie.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Lesznie swym zasięgiem obejmuje teren byłego województwa leszczyńskiego, czyli Leszno, Kościan, Rawicz, Wolsztyn, Gostyń.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych zarejestrowanych jest ok. 2400 pielęgniarek i położnych z czego większość jest czynnych zawodowo.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.


Wyciąg z Traktatu Akcesyjnego podpisanego w dniu 16 kwietnia 2003 roku, dotyczącego uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną oraz kwalifikacji polskich położnych

Warszawa, dnia 25.05.2004r.

Przewodniczący Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych
wg rozdzielnika

Szanowny Panie Przewodniczący,

W załączeniu przesyłam wyciąg z Traktatu Akcesyjnego podpisanego w dniu 16 kwietnia 2003 roku, dotyczącego uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną oraz kwalifikacji polskich położnych.

Pielęgniarki

„Artykuł 4b - w odniesieniu do polskich kwalifikacji pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, będą stosowane jedynie przepisy dotyczące praw nabytych.

W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną zostały wydane lub których kształcenie zaczęło się w Polsce przed dniem przystąpienia i które nie spełniają minimalnych wymogów szkolenia określonych w artykule l dyrektywy 77/453/EWG, Państwa Członkowskie uznają następujące dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie pielęgniarskiej opieki ogólnej jako wystarczające dowody, jeśli będzie do nich załączone zaświadczenie stwierdzające, że ci obywatele Państw Członkowskich rzeczywiście i zgodnie z prawem prowadzili działalność pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę w Polsce w niżej wymienionych okresach:

- dyplom licencjata pielęgniarstwa - co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia,

- dyplom pielęgniarstwa (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej) z wykształceniem pomaturalnym uzyskanym w zawodowej szkole medycznej - co najmniej pięć kolejnych lat w ciągu siedmiu lat przed dniem wydania zaświadczenia.

Wymieniona działalność musiała obejmować pełną odpowiedzialność za planowanie, organizację i opiekę pielęgniarską nad pacjentem".Położne

„Artykuł 5b - w odniesieniu do polskich kwalifikacji położnych będą stosowane jedynie następujące przepisy dotyczące praw nabytych.

W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje położnej zostały wydane lub których szkolenie zaczęło się w Polsce przed dniem przystąpienia i które nie spełniają minimalnych wymogów szkolenia określonych w artykule l dyrektywy 80/155/EWG, Państwa Członkowskie uznają następujące dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie położnictwa jako wystarczające dowody, jeśli będą do nich załączone zaświadczenia stwierdzające, że ci obywatele Państw Członkowskich rzeczywiście i zgodnie z prawem prowadzili działalność położnej w Polsce w niżej wymienionych okresach:

- dyplom licencjata położnictwa- co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia,

- dyplom położnej z wykształceniem pomaturalnym uzyskanym w zawodowej szkole medycznej - co najmniej pięć kolejnych lat w ciągu siedmiu lat przed dniem wydania zaświadczenia.

Zgodnie z postanowieniami Traktatu Akcesyjnego kwalifikacje polskich pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia magisterskie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie będą od l maja 2004r. uznawane automatycznie w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Należy jednak zauważyć, iż w Traktacie Akcesyjnym pominięto wśród polskich instytucji przyznających tytuł magistra pielęgniarstwa, magistra położnictwa - akademie medyczne. W wyniku licznych rozmów prowadzonych z Komisją Europejską strona polska podczas konsultacji technicznych w dniu 5 lutego 2004r. przekazała pełną listę instytucji, które uprawnione są w Polsce do wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo odpowiednio z tytułem „magister pielęgniarstwa" oraz „magister położnictwa". Ponadto, z powodu różnic występujących w nazewnictwie polskich instytucji szkolnictwa wyższego prowadzących kształcenie w zawodzie pielęgniarki i zawodzie położnej strona polska zaproponowała jedną nazwę dla wszystkich wskazanych wyżej instytucji - „higher educational institution recognised by competent authority". Postanowienia te zostaną notyfikowane wszystkim państwom członkowskim Unii Europejskiej, a następnie transponowane do odpowiednich dyrektyw.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że na stronie intenetowej Ministerstwa Zdrowia w lince Legislacja - Nowe akty prawne, zostało zamieszczone rozporządzenie Ministra Zdrowia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości, i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnych. Teks rozporządzenia został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 2004 roku. Nr 110, póz. 1170.Z wyrazami szacunku
Prezes
Elżbieta Buczkowska
Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i Dział Rejestru w Lesznie